Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Na hory s balíkom zimnej autokozmetiky

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži o dva balíčky autokozmetiky “Na hory s balíkom zimnej autokozmetiky” (ďalej len „súťaž“) na Facebook-u (ďalej len „FB“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:                         MM Bros s.r.o.

Sídlo:                                               Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava

IČO:                                                 53 517 288

DIČ:                                                 2121408267                                  

Zapísaný v registri:                       obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150146/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 14.01.2024 od 08:00 hod. do 21.01.2024 do 23:59:59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba – nepodnikateľ staršia ako 18 rokov, ktorá má v čase súťaže FB, dá like na FB stránku portálu jazdime.sk, potvrdí odber na YouTube kanáli portálu jazdime.sk a do komentáru pod súťažný post označí FB kamaráta, ktorý dostane druhý balíček autokozmetiky, s výnimkou osôb, ktoré sa nemôžu súťaže zúčastniť. Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník súťaže s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu Organizátora a im blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

– dal like na FB stránku portálu jazdime.sk;

– potvrdil odber na YouTube kanáli portálu jazdime.sk; a

– do komentáru pod súťažný post označil kamaráta/kamarátku, ktorý/ktorá dostane druhý balíček autokozmetiky.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 2 x sada autokozmetiky Sheron na zimu (prvá sada pre vyžrebovaného výhercu a druhá sada pre kamaráta výhercu označeného v komentári). Výhra je oslobodená od povinnosti platiť daň, nakoľko ide o nepeňažnú výhru do 350,- €.

6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný dňa 22.01.2024 spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti na súťaži, rolovaním v komentároch s náhodným výberom ťuknutím na komentár výhercu.

Oznámenie o výhercovi súťaže a ním označenom kamarátovi bude zverejnené na FB stránke portálu jazdime.sk v komentári pod súťažným postom. Výherca a ním označený kamarát tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez FB messenger. Ak výherca a/alebo ním označený kamarát nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca, ním označený kamarát a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi a/alebo ním označenému kamarátovi na náklady Organizátora. Organizátor doručí výhru výhercovi a ním označenému kamarátovi na adresu na území Slovenskej republiky uvedenú výhercom a ním označeným kamarátom, pričom ak si výherca a/alebo ním označený kamarát výhru nepreberie, prípadne zásielka sa Organizátorovi vráti ako nedoručená, či nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, Organizátor nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky podrobnosti k spracúvaniu osobných údajov Organizátorom sú dostupné na: Zásady ochrany osobných údajov – Motoristický online magazín (jazdime.sk)

9. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže v zmysle tohto Štatútu, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov Organizátorom a vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

Na výhru v súťaži nemá účastník právny nárok. Výhru v súťaži, ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 12.01.2024

Back to top button