Štatút súťaže

So skútrami Kymco na výstavu Motocykel 2024

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži o dve vstupenky na výstavu Motocykel 2024 na bratislavskom výstavisku Incheba “So skútrami Kymco na výstavu Motocykel 2024” (ďalej len „súťaž“) na Facebook-u (ďalej len „FB“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:                           MM Bros s.r.o.

Sídlo:                                                 Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava

IČO:                                                   53 517 288

DIČ:                                                   2121408267                                    

Zapísaný v registri:                         obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150146/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 29.02.2024 od 08:00 hod. do 04.03.2024 do 23:59:59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba – nepodnikateľ staršia ako 18 rokov, ktorá má v čase súťaže FB, dá like na FB stránku Kymco Slovenská republika, dá like na FB stránku portálu jazdime.sk, potvrdí odber na YouTube kanáli portálu jazdime.sk. Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník súťaže s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu Organizátora a im blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

– dal like na FB stránku Kymco Slovenská republika;

– dal like na FB stránku portálu jazdime.sk;

– potvrdil odber na YouTube kanáli portálu jazdime.sk;

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 2 x vstupenka na výstavu Motocykel 2024 s miestom konania na bratislavskom výstavisku Incheba, ktorá sa koná od 07.03. do 10.03.2024. Výhra je oslobodená od povinnosti platiť daň, nakoľko ide o nepeňažnú výhru do 350,- €.

6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný dňa 05.03.2024 spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti na súťaži, rolovaním v komentároch s náhodným výberom ťuknutím na komentár výhercu.

Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na FB stránke portálu jazdime.sk v komentári pod súťažným postom. Výherca bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez FB messenger. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry 05.03.2024 do 23:59:59 hod., a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor doručí výhru výhercovi na adresu na území Slovenskej republiky uvedenú výhercom, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne zásielka sa Organizátorovi vráti ako nedoručená, či nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, Organizátor nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky podrobnosti k spracúvaniu osobných údajov Organizátorom sú dostupné na: Zásady ochrany osobných údajov – Motoristický online magazín (jazdime.sk)

9. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže v zmysle tohto Štatútu, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov Organizátorom a vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

Na výhru v súťaži nemá účastník právny nárok. Výhru v súťaži, ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 28.02.2024

ŠTATÚT SÚŤAŽE

S motorkami Kove na výstavu Motocykel 2024

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži o dve vstupenky na výstavu Motocykel 2024 na bratislavskom výstavisku Incheba “S motorkami Kove na výstavu Motocykel 2024” (ďalej len „súťaž“) na Facebook-u (ďalej len „FB“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  • Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:                           MM Bros s.r.o.

Sídlo:                                                 Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava

IČO:                                                   53 517 288

DIČ:                                                   2121408267                                    

Zapísaný v registri:                         obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150146/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 29.02.2024 od 08:00 hod. do 04.03.2024 do 23:59:59 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba – nepodnikateľ staršia ako 18 rokov, ktorá má v čase súťaže FB, dá like na FB stránku KOVE MOTO Slovensko, dá like na FB stránku portálu jazdime.sk, potvrdí follow na Instagramovom účte portálu jazdime.sk. Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník súťaže s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu Organizátora a im blízke osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

– dal like na FB stránku KOVE MOTO Slovensko;

– dal like na FB stránku portálu jazdime.sk;

– potvrdil follow na Instagramovom účte portálu jazdime.sk;

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 2 x vstupenka na výstavu Motocykel 2024 s miestom konania na bratislavskom výstavisku Incheba, ktorá sa koná od 07.03. do 10.03.2024. Výhra je oslobodená od povinnosti platiť daň, nakoľko ide o nepeňažnú výhru do 350,- €.

6. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný dňa 05.03.2024 spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti na súťaži, rolovaním v komentároch s náhodným výberom ťuknutím na komentár výhercu.

Oznámenie o výhercovi súťaže bude zverejnené na FB stránke portálu jazdime.sk v komentári pod súťažným postom. Výherca bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez FB messenger. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry 05.03.2024 do 23:59:59 hod., a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor doručí výhru výhercovi na adresu na území Slovenskej republiky uvedenú výhercom, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne zásielka sa Organizátorovi vráti ako nedoručená, či nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, Organizátor nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry. V takom prípade výhra prepadá v prospech Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky podrobnosti k spracúvaniu osobných údajov Organizátorom sú dostupné na: Zásady ochrany osobných údajov – Motoristický online magazín (jazdime.sk)

9. Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže v zmysle tohto Štatútu, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov Organizátorom a vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

Na výhru v súťaži nemá účastník právny nárok. Výhru v súťaži, ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 28.02.2024

Back to top button