Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Sme team mladých nadšencov, ktorí Vám chcú prinášať informácie a novinky z motoristického sveta. Na základe Vášho súhlasu nám môžete poskytnúť Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť MM Bros s.r.o., so sídlom: Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 53 517 288, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 150146/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „MM Bros“). 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Na marketingové účely – zasielanie newslettra MM Bros na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko (nepovinné) a e-mailová adresa. 

Na iné marketingové účely MM Bros, najmä na účely zapojenia sa do rôznych súťaží a odmeňovania, na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 1. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje na marketingové účely MM Bros, a to zasielanie newslettra a iné marketingové účely, najmä na účely zapojenia sa do rôznych súťaží a odmeňovania. 

 1. Na akom právnom základe osobné údaje spracúvame?

Na marketingové účely MM Bros spracúvame Vaše osobné údaje na základe § 13 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), t.j. na základe Vášho súhlasu.

 1. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka (www.jazdime.sk) používa súbory cookies na účely zapamätania nastavení používateľa a na lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na to, aby Vás osobitne identifikovali.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za Váš súhlas s používaním cookies na stránke prevádzkovateľa.

 1. Ako nám môžete poskytnúť Vaše (aktuálne) osobné údaje?

Vaše osobné údaje nám môžete poskytnúť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na e-mailovú adresu: info@jazdime.sk;
 • písomným oznámením na adresu sídla našej spoločnosti: MM Bros s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava-Ružinov.
 1. Ako môžete súhlas odvolať? 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia prostredníctvom:

 • e-mailu na e-mailovú adresu: info@jazdime.sk, resp. v prípade zasielanie newslettra sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz uvedený v závere každého e-mailu MM Bros;
 • písomného oznámenia na adresu sídla našej spoločnosti: MM Bros s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava-Ružinov.
 1. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb, advokát, exekútor, notár, dražobná spoločnosť, súd, orgány činné v trestnom konaní, poisťovňa, banka, orgány verejnej moci a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje na marketingové účely MM Bros spracúvame po dobu 5 rokov plynúcu od prvého dňa roka nasledujúceho po tom, ako nám bol udelený Váš súhlas.

 1. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje na marketingové účely MM Bros nezamýšľame preniesť do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

 1. Na koho sa môžete obrátiť? 

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť: 

 • e-mailom na e-mailovú adresu: info@jazdime.sk;
 • písomne na adresu sídla našej spoločnosti: MM Bros s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava-Ružinov.
 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info@jazdime.sk. Tiež máte možnosť podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, resp. sa domnievate, že ste boli dotknutý na svojich právach.

 1. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame prevažne v elektronickej, niekedy aj v listinnej forme. Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania. K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu a naši spolupracovníci, avšak len v rozsahu nevyhnutnom na výkon ich práce. Všetci naši zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu a spolupracovníci boli poučení o ochrane osobných údajov.

 1. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky Vaše osobné údaje sú na serveri našej spoločnosti, nachádzajúcom sa na území SR, šifrované a chránené prístupovými heslami a ak sú v listinnej podobe, sú uložené v uzamknutej miestnosti. 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 28.01.2021.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný písomne alebo zverejnením na našom webovom sídle: www.jazdime.sk

Poučenie o právach

Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.  

Aké máte práva?

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi. 
 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my, pokiaľ je to technicky možné. 

 1. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: 

 • e-mailom na e-mailovú adresu: info@jazdime.sk;
 • písomne na adresu sídla našej spoločnosti: MM Bros s.r.o., Miletičova 5237/60, 821 08 Bratislava-Ružinov.

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte, ak nepožiadate o iný spôsob, a to v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

Tím spoločnosti MM Bros s.r.o.

Ostatné dokumenty:
Súhlas na spracúvanie osobných údajov – marketingové účely – newsletter
Súhlas na spracúvanie osobných údajov – marketingové účely – súťaže a odmeňovanie
Odvolanie súhlasu – marketingové účely
Žiadosť dotknutej osoby na prístup/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos

Back to top button